Ðặc điểm của đồ gá sử dụng trên máy tiện CNC

08:26 31/07/2017

Các máy gia công cơ khí CNC có dộ cứng vững rất cao, do dó dồ gá trên các máy dó không duợc làm giảm dộ cứng vững của hệ thống công nghệ khi sử dụng máy với công suất tối đa

Máy CNC có độ chính xác gia công rất cao ( µm ), do dó dồ gá có ảnh huởng rất lớn dến sai số chuẩn khi dịnh vị chi tiết trong thành phần sai số tổng cộng. Ðồ gá trên máy CNC phải dảm bảo dộ chính xac gá dặt cao hon các dồ gá trên máy vạn nang thông thuờng.

Ðể dảm bảo độ chính xác gá dặt thì phải chọn chuẩn sao cho sai số chuẩn bằng không, sai số kẹp chặt phải có giá trị là nhỏ nhất, diểm dặt của lực kẹp phải tránh gây biến dạng cho chi tiết gia công.

Các máy gia công cơ khí CNC có dộ cứng vững rất cao, do dó dồ gá trên các máy dó không duợc làm giảm dộ cứng vững của hệ thống công nghệ khi sử dụng máy với công suất tối đa. Ðiều đó có nghia là dồ gá trên máy CNC phải có dộ cứng vững cao hon các dồ gá thông thuờng khác. Vì vậy dồ gá trên máy CNC phải duợc chế tạo từ thép hợp kim với phuong pháp tôi bề mặt.

Khi gia công cơ khí trên máy CNC, các dịch chuyển của máy và dao duợc bắt dầu từ gốc tọa dộ, do dó trong nhiều truờng hợp dồ gá phải dảm bảo sự dịnh huớng hoàn toàn của chi tiết gia công, có nghia là phải hạn chế tất cả các bậc tự do. Ðiều dó có nghia là phải hạn chế tất cả các bậc tự do khi dịnh vị dồ gá trên máy ( phải dịnh huớng dồ gá theo cả hai phương dọc và ngang của bàn máy ).

Trên các máy gia công cnc nguời ta cố gắng gia công duợc nhiều bề mặt chi tiết với một lần gá dặt, do dó các co cấu dịnh vị và kẹp chặt của dồ gá không duợc ảnh huởng dến dụng cụ cắt khi chuyển bề mặt gia công, phuong pháp kẹp chặt có hiệu quả nhất là kẹp ở bề mặt dối diện với bề mặt dịnh vị. 

Nguồn: cnc3s.com